Regulamin Programu Stałego Klienta Solar

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie Stałego Klienta Solar, zwanego dalej „Programem”.

2. Organizatorem oraz administratorem Programu jest firma Solar Company S.A., ul. Torowa 11, 61 – 315 Poznań.

3. Regulamin obowiązuje Uczestników oraz Organizatora od chwili ogłoszenia.

4. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia.

5. Wszelkie uprawnienia wynikające z Programu nie mogą zostać przeniesione przez Uczestnika na osoby trzecie.

6. Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Użyty w niniejszym Regulaminie zwrot „Rabat” oznacza zniżkę udzieloną przez Organizatora Uczestnikom Programu.

§ 2.

Zasady funkcjonowania Programu

1. W celu przystąpienia do Programu, należy wypełnić Formularz przystąpienia do Programu Stałego Klienta Solar, dostępny w Sklepach Firmowych Solar z bieżącą kolekcją i w Sklepach Franczyzowych Solar, zlokalizowanych na terenie Polski, z wyłączeniem Sklepu Internetowego Solar.

2. Wypełnienie i podpisanie Formularza oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem oraz wyraził zgodę na jego postanowienia.

3. Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie jest otrzymanie Karty Stałego Klienta Solar. Każda Karta posiada unikatowy, dziewięciocyfrowy numer i stanowi indywidualną własność Uczestnika Programu.

4. Uczestnik Programu może gromadzić punkty, które są gromadzone na koncie Karty Stałego Klienta Solar, za nabycie towarów objętych Programem w sieci Sklepów Firmowych Solar z bieżącą kolekcją i w Sklepach Franczyzowych Solar zlokalizowanych na terenie Polski,

z wyłączeniem Sklepu Internetowego Solar, które będą uprawniały do otrzymania Rabatu określonego w § 2 pkt. 10.

5. Punkty otrzymuje się wyłącznie za zakupy towarów w regularnej cenie, nie objętych przeceną ani promocją.

6. Za każdy wydany 1 złoty Uczestnik otrzyma 1 punkt. Punkty nie są wymieniane na gotówkę.

7. Poszczególne punkty ważne są przez 6 miesięcy od dnia ich otrzymania, po czym ulegają anulowaniu bez możliwości ich przywrócenia.

8. Do gromadzonych punktów nie wliczają się zakupy opłacone środkami uzyskanymi ze zwrotu towarów.

9. Zakup Karty Podarunkowej Solar nie wiąże się z otrzymaniem punktów. Uczestnik otrzymuje punkty na Kartę Stałego Klienta Solar w momencie realizacji Karty Podarunkowej.

10. Warunkiem uzyskania Rabatu o wartości 100 złotych jest zgromadzenie jednorazowo, tj. przy jednym zakupie co najmniej 1000 punktów lub 1500 punktów w wielu kolejnych zakupach dokonanych w czasie 6 miesięcy, poczynając od dnia pierwszego zakupu. Uzyskany Rabat może być zrealizowany poczynając od kolejnych zakupów.

11. Punkty otrzymane po przekroczeniu danego progu premiowego (tj. 1000 lub 1500 pkt.) są naliczane od początku aż do osiągnięcia warunków uprawniających do Rabatu, zgodnie z zasadami określonymi powyżej w ust. 10.

12. Rabat ważny jest przez 6 miesięcy od dnia jego otrzymania i może zostać zrealizowany od kolejnych zakupów w Sklepach Firmowych Solar z bieżącą kolekcją i w Sklepach Franczyzowych Solar, zlokalizowanych na terenie Polski. Nie ma możliwości zrealizowania Rabatu w Sklepie Internetowym Solar.

13. Za zrealizowany Rabat uczestnik nie otrzymuje punktów na Kartę Stałego Klienta Solar.

14. Istnieje możliwość sumowania Rabatów.

15. Otrzymanie Rabatu powoduje anulowanie na Karcie Stałego Klienta Solar punktów, za które Rabat został otrzymany.

16. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę.

17. Z wartości Rabatu nie wydaje się reszty.

18. Każdy Uczestnik może posiadać tylko jedno konto w Programie.

19. Punkty i prawa związane z Programem przypisane są do jednego Uczestnika i nie mogą być przekazywane pomiędzy kontami należącymi do różnych Uczestników.

20. Uczestnik Programu ma możliwość sprawdzenia historii swoich transakcji i aktualnego stanu swojej Karty Stałego Klienta Solar w Sklepach Firmowych Solar z bieżącą kolekcją, w Sklepach Franczyzowych Solar zlokalizowanych na terenie Polski lub za pośrednictwem kontaktu z Działem Relacji z Klientem firmy Solar.

§ 3.

Formularz przystąpienia do Programu

1. Formularze przystąpienia do Programu dostępne są w Sklepach Firmowych Solar z bieżącą kolekcją i w Sklepach Franczyzowych Solar, zlokalizowanych na terenie Polski.

2. Wypełnienie i złożenie podpisanego Formularza jest warunkiem przystąpienia do udziału w Programie. Klient zobowiązany jest do wpisania swojego imienia i nazwiska oraz co najmniej jednej danej teleadresowej: adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail. Złożenie wypełnionego i podpisanego Formularza przystąpienia do Programu stanowi jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby uczestnictwa w Programie.

 

 

 

§ 4.

Karta Stałego Klienta Solar

1. Karta Stałego Klienta Solar wydawana jest po wypełnieniu i złożeniu podpisanego Formularza przystąpienia do Programu w Sklepach Firmowych Solar z bieżącą kolekcją i w Sklepach Franczyzowych Solar, zlokalizowanych na terenie Polski, z wyłączeniem Sklepu Internetowego Solar.

2. W przypadku nieposiadania przy sobie Karty Stałego Klienta Solar, gromadzenie punktów może nastąpić po potwierdzeniu danych osobowych Uczestnika Programu.

3. Okazanie w sklepie Karty Stałego Klienta Solar niezbędne jest podczas realizacji zgromadzonych Rabatów lub środków ze zwrotu.

4. Karta Stałego Klienta Solar ważna jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Karta Stałego Klienta Solar pozostaje własnością Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-315), ul. Torowa 11.

6. W przypadku utraty Karty Stałego Klienta Solar, Uczestnik proszony jest o powiadomienie o zdarzeniu Organizatora telefonicznie lub mailowo, za pośrednictwem Działu Relacji z Klientem firmy Solar lub w sklepach Solar. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku utraty Karty Stałego Klienta Solar przez Uczestnika, w tym za użycie tej Karty przez osoby nieuprawnione.

§ 5.

Zwroty

1. Środki ze zwrotu towarów zakupionych w Sklepach Firmowych Solar i w Sklepach Franczyzowych Solar, zlokalizowanych na terenie Polski, dokonanych na podstawie Regulaminu zwrotów i wymiany towarów, na życzenie Uczestnika Programu mogą zostać przekazane na Kartę Stałego Klienta Solar.

2. Realizacja środków ze zwrotu towarów nie będzie wliczana do puli punktów gromadzonych na Karcie Stałego Klienta Solar.

3. W następstwie zwrotu towaru, Uczestnik Programu otrzyma kwotę, którą uiścił, co oznacza, że uzyskana ze zwrotu kwota zostanie umniejszona o zrealizowany Rabat. W przypadku zakupu więcej niż jednej rzeczy, Rabat rozkłada się na cały asortyment proporcjonalnie.

§ 6.

Zakończenie uczestnictwa w Programie

1. Warunkiem zakończenia uczestnictwa w Programie jest pisemne powiadomienie Organizatora o tym fakcie, poprzez wypełnienie i odesłanie do Organizatora Formularza odstąpienia od Programu Stałego Klienta Solar, dostępnego w Sklepach Firmowych Solar z bieżącą kolekcją oraz w Sklepach Franczyzowych Solar zlokalizowanych na terenie Polski.

2. Karta Stałego Klienta Solar przestaje być aktywna po rezygnacji Uczestnika z Programu, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od doręczenia rezygnacji Organizatorowi.

3. Rezygnacja z udostępniania danych osobowych do celów określonych w § 3 pkt. 2 przez Uczestnika równoważna jest z rezygnacją z uczestnictwa w Programie.

4. Rezygnacja Uczestnika z Programu powoduje anulację i utratę niewykorzystanych punktów.

5. Zakończenie uczestnictwa w Programie nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od doręczenia rezygnacji Organizatorowi. Uczestnik zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą mailową, na podany w Formularzu przystąpienia do Programu Stałego Klienta Solar adres e-mail.

§ 7.

Dane osobowe

1. W Formularzu przystąpienia do Programu Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora - Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-315), ul. Torowa 11 oraz podmioty prowadzące Sklepy Franczyzowe Solar, na potrzeby uczestnictwa w Programie Stałego Klienta Solar i dodatkowo może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora dla celów marketingowych.

2. Wszystkie dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014. 1182 t.j. z późn. zm.).

3. Uczestnik Programu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwości ich zmiany oraz żądania usunięcia.

6. Zmiana danych osobowych odbywa się poprzez wypełnienie i odesłanie do Organizatora Formularza zmiany danych osobowych, dostępnego w Sklepach Firmowych Solar z bieżącą kolekcją oraz w Sklepach Franczyzowych Solar zlokalizowanych na terenie Polski. Organizator dokona zmiany zgłoszonych danych osobowych najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od doręczenia zgłoszenia Organizatorowi.

§ 8.

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Programu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji w sklepach Solar i na stronie internetowej www.solar.com.pl.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2014.121. t.j. z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827).

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2015 roku, a wszystkie jego zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od ich ogłoszenia.